Fighting As Real As It Gets : A Micro-Sociological Encounter


1. Verfasser: Staack, Michael
Format: Buch
Sprache: Englisch
veröffentlicht: Stuttgart J.B. Metzler 2019
Imprint: J.B. Metzler
Ausgabe: 1st ed. 2019
Schriftenreihe: Beiträge zur Praxeologie / Contributions to Praxeology
Schlagworte:
Online Zugang: https://doi.org/10.1007/978-3-476-04991-9
Volltext - Fernuniversität Hagen
Tags:
online
Buchumschlag
Gespeichert in Liste: